"ما تجربه گسترده خود را از طریق همکاری های مشارکتی با موسسات آموزشی ارتقا می دهیم."

جذب دانشجو می تواند یک فرایند زمانبر و هزینه آور برای موسسات آموزشی باشد. در سالیان گذشته، ما با گردآوری و پرورش تیمی متشکل از متخصصین جذب دانشجو- با رویکردی فردی و تخصصی به امر جذب و حفظ دانشجویان واجد شرایط- استراتژی خود در زمینه جذب دانشجو را توسعه داده و بهینه ساخته ایم. شیوه های جذب دانشجوی ما امکان ایجاد ارتباط آنی با دانشجویان بالقوه و همچنین نظارت بر پیشرفت روند جذب دانشجو به گونه ای کارآمد را میسر می سازد.

هر یک از پارتنرهای آموزشی ما، دارای یک مشاور جذب دانشجو خواهند بود که به عنوان نقطه تماس اولیه با دانشجویان بالقوه محسوب می گردد. مشاوران ثبت نام به عنوان شعبه ای سیار از تیم خدمات دانشجویی ِموسسات آموزشی همکار ما عمل نموده و به شیوه ای تعاملی، دوستانه و یاریگر، دانشجویان بالقوه را با موسسه آموزشی و برنامه مد نظر آشنا ساخته و در فرایند اخذ پذیرش تحصیلی، آنان را یاری می دهند. ما وظیفه جذب دانشجو را با اشتیاق تمام انجام می دهیم که این موضوع از طریق تعداد و تنوع روش های جذب دانشجو، اثبات کننده میزان موفقیت ما در این زمینه می باشد. این شیوه ها دارای ویژگی های مختلفی می باشند، که شامل- اما نه محدود به- موارد ذیل می گردند: