اخذ پذیرش همراه با حقوق
اخذ پذیرش همراه با حقوق
نوامبر 10, 2018
برنامه جدید برای کارآفرین ها
برنامه جدید برای کارآفرین ها در بریتیش کلمبیا
نوامبر 27, 2018

لهستان: مقصد نخست در اتحادیه اروپا برای اجازه اقامت های مرتبط با اشتغال

لهستان، آلمان و انگلستان: صدور بیشترین تعداد اجازه اقامت نخست 2017 در اتحادیه اروپا

طبق گزارش اخیر آژانس آمار اتحادیه اروپا (Eurostat)، لهستان بیشترین تعداد مجوز اقامت برای بار نخست در سال 2017 در کل اتحادیه اروپا را صادر کرده است. لهستان با مجموع 683 هزار مجوز اقامت، از آلمان با 535 هزار و انگلستان (بریتانیا) با 517 هزار مجوز اقامت پیشی گرفته است. کشورهای فرانسه (250 هزار)، اسپانیا (231 هزار) و ایتالیا (187 هزار) نیز در رده های بعدی این گزارش قرار می گیرند.همچنین در مجموع 3.1 میلیون اجازه اقامت صادر شده در بار نخست برای اتباع غیراروپایی در کل 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بوده اند و لهستان مقصد اول در اتحادیه اروپا برای اجازه اقامت های مرتبط با اشتغال لقب گرفته است.اجازه اقامت بار نخست، مجوز اقامتی است که برای اولین بار برای یک شخص صادر می شود. همچنین اگر فاصله بین زمان انقضای مجوز اقامت قبلی و شروع اعتبار مجوز جدید بیش از 6 ماه باشد، اجازه اقامت بار نخست محسوب خواهد شد.