اطلاعات تحصیلی سه کشور اصلی که رویای پارسیان مستقیما در زمینه اخذ پذیرش تحصیلی در این کشورها کار میکند در ادامه ارائه شده است. اطلاعات تحصیلی سایر کشورها به مرور جهت اطلاع علاقه مندان در سایت درج خواهد شد.