ایالت های آلمان را بشناسید

بادن-وورتمبرگ

 • پایتخت: اشتوتگارت
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

بایرن

 • پایتخت: شهر مونیخ
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

براندنبورگ

 • پایتخت: پوتسدام
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

برلین

376px-Country_symbol_of_Berlin_color.svg
 • پایتخت:شهر برلین
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

بادن-وورتمبرگ

 • پایتخت: اشتوتگارت
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

بایرن

 • پایتخت: شهر مونیخ
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

براندنبورگ

 • پایتخت: پوتسدام
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

برلین

376px-Country_symbol_of_Berlin_color.svg
 • پایتخت:شهر برلین
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

بادن-وورتمبرگ

 • پایتخت: اشتوتگارت
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

بایرن

 • پایتخت: شهر مونیخ
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

براندنبورگ

 • پایتخت: پوتسدام
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

برلین

376px-Country_symbol_of_Berlin_color.svg
 • پایتخت:شهر برلین
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

بادن-وورتمبرگ

 • پایتخت: اشتوتگارت
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

بایرن

 • پایتخت: شهر مونیخ
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

براندنبورگ

 • پایتخت: پوتسدام
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹

برلین

376px-Country_symbol_of_Berlin_color.svg
 • پایتخت:شهر برلین
 • مساحت: ۳۵٬۷۵۲
 • جمعیت: ۱۰٬۷۵۵٬۰۰۰
 • سال الحاق: ۱۹۴۹