“رویکرد متمرکز بر مشتری ما، امکان طراحی برنامه های آموزشی سفارشی را به منظور ارائه نتایج مورد نیاز شما برای درخواست دانشگاهی یا کسب آمادگی تحصیلی را فراهم می سازد.”

گروه بین المللی نوین پارسیان

هلدینگ همکار ما- گروه بین المللی نوین پارسیان- یکی از معتبرترین و مشهوترین موسسات بین المللی در زمینه خدمات آموزشی و تحصیلی بین المللی، آموزش های شرکتی، راهکارهای آموزش از راه دور و E-learning ، دوره های آموزش فنی حرفه ای، کارآموزی، کار و سفر، آموزش های کوتاه مدت و بسیاری موارد دیگر می باشد.

گروه بین المللی نوین پارسیان، ضمن بهره مندی از یک شبکه گسترده متشکل از مشاوران و موسسات و سازمان های همکار در سطح جهان، بیش از یک دهه است که به ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی بین المللی با رعایت استانداردهای جهانی و راهکارهای آموزشی سفارشی به هزاران متقاضی در بخش های خصوصی و دولتی می پردازد. این گروه همچنین از نیازهای آموزشی خاص در حوزه های مختلفی از قبیل فنی مهندسی، ساخت و ساز، بهداشت و درمان، فناوری اطلاعات، مدیریت، فروش و بازاریابی و ... را پشتیبانی می نماید E-learning ، دوره های آموزش فنی حرفه ای، کارآموزی، کار و سفر، آموزش های کوتاه مدت و بسیاری موارد دیگر می باشد.

همکاری با انجمن های حرفه ای و علمی در سطح بین الملل، ما را قادر می سازد که نیازهای توسعه مهارت و الزامات آکادمیک افراد مایل به کار و تحصیل در گستره ای از حوزه های تخصصی را برآورده سازیم. حقیقت محیط های کاری امروز آن است که توانمندی های افراد هر روز بیش از پیش شود.