[ffb_section_0 unique_id=”1bcpbas3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1bcpbas4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_colored-divider-with-title_2 unique_id=”1bcq3osq” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-alignment%22%3A%22center%22%2C%22design%22%3A%22text-with-border%22%2C%22type-line%22%3A%22double%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23ff5722%22%2C%22text-color%22%3A%22%22%2C%22text-border-color%22%3A%22%23ff5722%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]”رویای پارسیان: توانمند سازی رهبران آینده برای هدفمند سازی زندگی خود.”[/ffb_param][/ffb_colored-divider-with-title_2][ffb_paragraph_2 unique_id=”1bcpbehq” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]از همان آغاز به فعالیت، رویای پارسیان پیوسته به ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی کیفی و تخصصی به دانشجویان پرداخته است. با این رویکرد کاری، ما موفق به کسب اعتماد دانشجویانی که با هدف تحقق اهداف آموزشی خود به ما روی آورده اند، شده ایم. ما همواره کوشیده ایم تا بهترین خدمات ممکن را به دانشجویان خود ارائه نماییم که تامین منابع آموزشی- به ویژه منابع الکترونیک- برای ادامه تحصیل تنها بخشی از تلاش ها ما به این منظور بوده است. دسته بندی های متعددی برای منابع و مواد آموزشی ما وجود دارد، اما مهمترین آنها عبارتند از: [/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”1bcpcj00″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1bcpcj01″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcptdph” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%239c27b0%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23673ab7%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]راهنمای نگارش رزومه[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcpqsoo” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%2303a9f4%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%232196f3%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]راهنمای نگارش پروپوزال تحقیقاتی[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcpuuih” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23444444%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23000000%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]بانک رزومه عالی[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcq00r0″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23e91e63%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23810d35%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]پروفایل دانشجویان اعزامی[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1bcpcj02″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcpkgrg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%238bc34a%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%234caf50%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]راهنمای تحصیلی در کشورهای مختلف[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcplj6p” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%238b9cfb%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23687ffa%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]راهنمای اخذ پذیرش تحصیلی[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcpo2jp” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%230a8176%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]راهنمای بورسیه[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcpotdo” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ff9800%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23b76d00%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]راهنمای جامع ادامه تحصیل [/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][ffb_alert-5_2 unique_id=”1bcpp1a8″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23ffeb3b%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23ffc107%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23687ffa%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(104%2C 127%2C 250%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%23aebaff%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-info-circle[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]راهنمای نگارش نامه برای اساتید [/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-5_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_promo-6_0 unique_id=”1bcq21qk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-one-description%22%3A%7B%22one-description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-buttons%22%3A%7B%22buttons%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3 %D8%A8%D8%A7 %D9%85%D8%A7%22%2C%22size%22%3A%22md%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22radius-3%22%2C%22use-r-margin%22%3A%221%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Froyayeparsian.com%2Fcontact%22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%2334343c%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%23ffffff%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22url%5C%22%3A%5C%22bg2.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A6016%2C%5C%22height%5C%22%3A4016%2C%5C%22id%5C%22%3A-1%7D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-one-description one-description text”]از آنجا که این سرویس، جنبه سفارشی دارد، بسته به توانمندی ها و انتظارات هر متقاضی، جزئیات خدمات ما نیز متفاوت خواهد بود؛ بنابراین، جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره خدمات ما برای نیازهای آموزشی خاصی خود، با ما تماس بگیرید.[/ffb_param][/ffb_promo-6_0]