در سالیان اخیر، دانشگاه ها و موسسات آموزشی شاهد رشد گسترده ای در میزان متقاضیان اخذ پذیرش تحصیلی بوده اند. همگام با افزایش تعداد متقاضیان و متعاقبا افزایش هزینه بررسی درخواست های پذیرش تحصیلی، دانشگاه ها در هنگام پردازش و بررسی این تقاضاها با افت کیفیت مواجه می شوند. در این خصوص، رویای پارسیان به ایجاد تاثیری شگرف در حوزه برون سپاری فرایند اخذ پذیرش دانشگاهی اقدام نموده است، به صورتی که خود به عنوان دفتر پذیرش و شعبه ای از پرسنل دانشگاه یا کالج مربوطه عمل می کند. خدمات ما با تمرکز و دقت بسیار به جزئیات و الزامات حوزه آموزش و بر مبنای بهترین استانداردهای آموزشی و به گونه ای مقرون به صرفه ارائه می گردند. خدمات برون سپاری فرایند اخذ پذیرش رویای پارسیان چیزی فراتر از "صرفه جویی در زمان و هزینه" بوده، بلکه نمایانگر تعهدی عمیق به بهبود مستمر و ایجاد ارزش افزوده می باشند. برون سپاری فرایند اخذ پذیرش به مفهوم حذف الزامات نیاز به جذب نیروی انسانی بیشتر و در عین حال حفظ کیفیت خدمات می باشد. فرایند برون سپاری ما به گونه ای شایسته عمل نموده و باعث صرفه جویی چشمگیری در هزینه های منابع انسانی برای دانشگاه ها شده است. به منظور تسهیل فرایند پذیرش برای دانشگاه ها و موسسات آموزشی همکار، رویای پارسیان گستره وسیعی از خدمات را ارائه می دهد که شامل- اما نه محدود به- موارد ذیل می گردد: