[ffb_section_0 unique_id=”1bcq8d0k” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1bcq8d0l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_2 unique_id=”1bcqrhsn” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-center%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]”رویای پارسیان ارائه دهنده: مدرسین مناسب، مکان مناسب در زمان مناسب”[/ffb_param][/ffb_paragraph_2][ffb_colored-divider-with-icon_2 unique_id=”1bcqpsn9″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type-line%22%3A%22%22%2C%22alignment%22%3A%22center%22%2C%22is-full%22%3A%221%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22icon-color%22%3A%22%2300bcd4%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen icon”]ff-font-awesome4 icon-hand-o-up[/ffb_param][/ffb_colored-divider-with-icon_2][ffb_paragraph_2 unique_id=”1bcq8gn2″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]به منظور ارائه اطلاعات جامع در خصوص دانشگاه ها و فرصت های آموزشی بین المللی برای دانشجویان و والدین، و به عنوان بخشی از استراتژی های توسعه جهانی خود، ما به برگزاری و میزبانی چندین رویداد آموزشی، سمینار و کارگاه در موقعیت های مختلف در طول سالیان فعالیت خود – و همچنین هلدینگ نوین پارسیان- اهتمام ورزیده ایم. شما می توانید اطلاعات بیشتر در این زمینه را با مراجعه به بخش “رویدادها” بیابید.

در طی این رویدادها، که با حضور و مشارکت موسسات آموزشی و دانشگاه ها از سرتاسر جهان برگزار می گردد، دانشجویان و بازدیدکنندگان از اطلاعات به روز درباره دانشگاه ها و موسسات آموزشی مطلع می گردند. کلیه موسسات شرکت کننده از فرصتی برای پذیرش آنی دانشجویان واجد شرایط در محل برگزاری رویداد برخوردار می باشند. ما پیوسته میزبانی سمینارهای آموزشی برای دانشجویان علاقه مند به تحصیل در خارج از کشور را سازماندهی و میزبانی می نماییم، تا امکان آمادگی برای رویارویی با چالش های جدید و مهیج برای آنان فراهم گردد.

مجموعه رویدادهای آموزشی ما پیوسته رو به رشد است و ما همواره از ارائه کارگاه ها و سمینارهای آموزشی برای افرادی از سرتاسر جهان استقبال می کنیم. یکی از تمرکزهای اصلی ما برگزاری رویدادهای آموزشی در دفاتر ایران و برای متقاضیان ایرانی می باشد. همچنین ما با برگزاری رویدادهای متنوع به طیف گسترده ای از مخاطبان دست یافته ایم، موضوعات برخی از این رویدادها عبارت است از:[/ffb_param][/ffb_paragraph_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”1bcq9a27″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22force-fullwidth%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”1bcq9a28″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-6_2 unique_id=”1bcqkoc8″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%235cc1b7%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(0%2C 150%2C 136%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300e3cd%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]سمینار آشنایی با کار و زندگی در خارج از کشور[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-6_2][ffb_alert-6_2 unique_id=”1bcql3vg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%235cc1b7%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(0%2C 150%2C 136%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300e3cd%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]تورهای آموزشی در موسسات آموزشی مختلف در سطح جهان[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-6_2][ffb_alert-6_2 unique_id=”1bcqlkgp” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%235cc1b7%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(0%2C 150%2C 136%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300e3cd%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]کارگاه های آموزشی برای مصاحبه های مهاجرتی[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-6_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”1bcq9a29″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%226%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_alert-6_2 unique_id=”1bcqjimq” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%235cc1b7%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(0%2C 150%2C 136%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300e3cd%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]تورهای آموزشی و تفریحی به منظور آشنایی با کشورهای مختلف[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-6_2][ffb_alert-6_2 unique_id=”1bcqk7sa” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%235cc1b7%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(0%2C 150%2C 136%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300e3cd%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]کارگاه ها و دوره های آموزشی درباره نحوه نگارش رزومه و پروپوزال[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-6_2][ffb_alert-6_2 unique_id=”1bcqkflh” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-icon%22%3A%7B%22icon%22%3A%7B%22color%22%3A%22%235cc1b7%22%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%23009688%22%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-right%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%2C%22close-color%22%3A%22%23009688%22%2C%22bg-color%22%3A%22rgba(0%2C 150%2C 136%2C 0.2)%22%2C%22border-color%22%3A%22%2300e3cd%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-icon icon icon”]ff-font-awesome4 fa-check[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]کارگاه های آشنایی با روش های اخذ بورسیه[/ffb_param][ffb_param route=”o gen close-char”][/ffb_param][ffb_param route=”o gen sr-text”][/ffb_param][/ffb_alert-6_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_promo-1_0 unique_id=”1bcqm77i” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content%22%3A%7B%220-%7C-title%22%3A%7B%22title%22%3A%7B%7D%7D%2C%221-%7C-description%22%3A%7B%22description%22%3A%7B%22text-is-richtext%22%3A%221%22%7D%7D%2C%222-%7C-buttons%22%3A%7B%22buttons%22%3A%7B%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22text%22%3A%22%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B3 %D8%A8%D8%A7 %D9%85%D8%A7%22%2C%22size%22%3A%22sm%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22radius%22%3A%22%22%2C%22hover-animation%22%3A%22%22%2C%22use-r-margin%22%3A%220%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22https%3A%2F%2Froyayeparsian.com%2Fcontact%22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22text-hover-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%2C%22bg-color%22%3A%22%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D%2C%22align%22%3A%22text-center%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22url%5C%22%3A%5C%22animatedHeading2.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1500%2C%5C%22height%5C%22%3A1000%2C%5C%22id%5C%22%3A-1%7D%22%7D%7D%2C%221-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22rgba(0%2C 0%2C 0%2C 0.3)%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen content 0-|-title title text”]خدمات[/ffb_param][ffb_param route=”o gen content 1-|-description description text”]

جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره رویدادهای پیش رو، با ما تماس بگیرید. همچنین شما می توانید با مراجعه به بخش رویدادها، از رویدادهای برگزار شده ما مطلع گردید.

[/ffb_param][/ffb_promo-1_0]