“ارزیابی پیوسته و منتقدانه رویای پارسیان در ارائه خدمات، متضمن بهره مندی شما از راهنمایی های صحیح و دقیق و عاری از خطا می باشد.”

تحصیل در یک دانشگاه در یک کشور جدید، تجربه ای مهیج و اندکی هراس آور است، به ویژه اگر نخستین تجربه زندگی در خارج از کشور برای یک فرد باشد. یک برنامه تبادل دانشجویی، برنامه ای است که در آن، دانشجویان از یک دانشگاه، برای مدت معین جهت تحصیل در دانشگاه های خارجی عازم خارج از کشور می شوند. برنامه های تبادل دانشجویی ما گستره ای از خدمات را به منظور حصول اطمینان از کامل بودن کلیه امور اداری به صورت مقتضی جهت شروع بهنگام دوره study abroad ارائه می دهد.

در رویای پارسیان، ما شما را به کلیه اطلاعات مرتبط مجهز می سازیم. چه درباره دانشگاه ها، دوره های آموزشی، کمک هزینه های تحصیلی، پروسه ثبت نام و …، شما می توانید به ما اعتماد کنید که تنها بهترین ها را به شما ارائه می دهیم. مشاوران دانشجویی، تیم مدیریت، واحد تحقیق و توسعه و مدیریت ارشد رویای پارسیان همواره آماده یاری رسانی به شما در لمس افق های جدید در زندگی هستند- که برنامه های تبادلی دانشجویی، تنها بخشی از آنها می باشد.

از جمله تجربیات تیم مدیریت رویای پارسیان در حوزه تبادلات دانشجویی، می توان به مشارکت در برنامه اراسموس و سایر برنامه های تبادلی تحصیلی در اروپا، پشتیبانی بسیاری از دانشگاه های اروپایی در جذب دانشجویان نخبه ایرانی از طریق برنامه های تبادل دانشجویی از یک سو، و یاری دانشجویان مستعد در مشارکت در برنامه های اراسموس و کسب فاندهای تحصیلی از سوی دیگر اشاره نمود.