مرکز بین المللی آموزش فنی و حرفه ای

مرکز معیارهای آموزش بین المللی

ERIC – NARIC

انجمن مدیران آموزش بین المللی (AIEA)

شورای مبادلات آموزشی بین المللی (CIEE)

مرکز تحقیقات و نوآوری آلمان

تحصیل در آلمان

تحقیقات در آلمان

خدمات دانشجویی آلمان

راهنمای آموزش عالی آلمان

وزارت آموزش و پرورش ملی فرانسه

مرکز تحقیقات فرانسه

مرکز دانشگاه های فرانسه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز خدمات آموزشی وزارت بهداشت

سفارت آلمان در تهران

مجلس بریتانیا

سفارت فرانسه در تهران

سفارت چین در تهران

شبکه فراگیر پیشرفت آموزش جهانی

اراسموس

وزارت آموزش و تحقیقات فدرال آلمان

خدمات دانشجویی آلمان

خدمات بورس تحصیلی آلمانی (DAAD)

آژانس مبادله آموزشی فرانسه

دانشجویان خارجی فرانسه

مرکز ملی آموزش از راه دور فرانسه