"زیر چتر رویای پارسیان، فرایند اخذ ویزای دانشجویی به رویایی شیرین مبدل می شود."

کشورهای مختلف دارای قوانین و مقررات متفاوتی برای پردازش درخواست های ویزا و اقامت می باشند. در رویای پارسیان، ما (از طریق شرکت های همکار و وابسته خود)، ضمن مد نظر قرار دادن الزامات مهاجرتی کشور هدف، ارائه دهنده خدمات مشاوره بی نظیر ویزا و اقامت از طریق یاری دانشجویان در آماده سازی کلیه مدارک و اطلاعات مورد نیاز، و متعاقبا پیگیری مداوم تا زمان حصول نتیجه می باشیم. خدمات ویزای دانشجویی در رویای پارسیان از طریق تیمی از متخصصین مجرب در این حوزه مدیریت می گردد.

هنگامی که یک متقاضی آماده ارائه درخواست برای یک ویزای دانشجویی می باشد، ارائه مدارک معین در زمان مقتضی به کنسولگری/سفارتخانه مربوطه حائز اهمیت بسیاری است. ما به دانشجویان در آماده سازی کلیه مدارک ضروری و حصول اطمینان از صحت و دقت آنها و شبیه سازی مصاحبه سفارت یاری می رسانیم؛ همچنین در آماده سازی کلیه اسناد مورد نیاز از قبیل کاور لتر، نامه پشتیبانی، گو.اهی عدم سوء پیشینه و غیره به دانشجویان کمک می کنیم. جلسات شبیه سازی مصاحبه سفارت ما نیز به متقاضی در مواجهه و عملکرد مثبت در مصاحبه واقعی کمک می نماید.

کارشناسان مهاجرتی همکار ما که خود به کلیه فرم های درخواست ویزا و آخرین تغییرات و اعلانات سفارتخانه های کشورهای هدف اشراف دارند، همچنین در تکمیل، تهیه پیش نویس و در نهایت تحویل نهایی فرم های درخواست مهاجرتی تحت نظارت خود به متقاضیان یاری می رسانند. ما ارائه دهنده خدمات پشتیبانی کامل در زمینه درخواست های ویزای دانشجویی می باشیم که شامل آماده سازی مستندات ویزا، آماده سازی فرم های درخواست و تحویل پکیج درخواست ویزا و پیگیری و هماهنگی امور ویزا به نمایندگی از دانشجو با سفارتخانه یا کنسولگری مربوطه می گردد.