شهریور ۱۲, ۱۳۹۶
چرا لهستان بیش از پیش به مقصد دانشجویان بین المللی تبدیل می شود

چرا لهستان بیش از پیش به مقصد دانشجویان بین المللی تبدیل می شود

نظام آموزشی لهستان شاهد تغییرات چشمگیری در سالیان اخیر بوده است. پس از تغییری عظیم در نگرش لهستان به سیستم تحصیلی در سطح جهانی در سالهای اخیر