وزارت بهداشت

فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در فرانسه:

وزارت علوم

فهرست دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در فرانسه