لیست کل دانشگاه های چین – لیست 2018 وزارت بهداشت

Peking university
Fudan university
Shanghai jiao tong university
Tsinghua university
Sun yat-sen university
Zhejiang university
Nanjing university
Central South University
Huazhong university of science and technology
Sichuan university
Tongji university
University of science and technology of china
Wuhan university
Xiamen university
Soochow university
Nankai university
Tianjin university
Capital medical university
Nanjing medical university
Jinan university
Xian jiaotong university
Zhengzhou university
Southeast university
Shandong university
China med university
China pharmaceutical university

گروه الف (ممتاز)

استان Shanghai

Fudan University Shanghai International Studies University صرفاً در رشته‌های زبان‌های خارجی و زبان چینی
Shanghai Jiao Tong University

استان Jiangsu

Nanjing University

استان Beijing

Beihang University (Aerospace Science and Technology صرفاً در رشته هوافضا)
Peking University
Chinese Academy of Agricultural Sciences
Tsinghua University
University of Chinese Academy of Sciences

استان Guangdong

Sun Yat-sen University

استان Hangzhou

Zhejiang University

استان Anhui

University of Science and Technology of China

گروه ب ( خوب )

استان Beijing

Beihang University (former BUAA)
Beijing Foreign Studies University
Beijing Institute of Technology
Beijing Jiao tong University
Beijing Language & Culture University
Beijing Normal University
Beijing University of Technology
Beijing University of Chemical Technology صرفاً در رشته های فنی
Beijing University of Chinese Medicine
Beijing University of Posts and Telecommunications
China Agricultural University
China University of political Sciences & Law صرفاً در رشته های علوم سیاسی و حقوق در گرایش های مختلف
China University of Petroleum - Beijing
Minzu University of China
Renmin (People’s) University of China
University of Science and Technology Beijing
University of International Business and Economics (UIBE)

استان Fujian

Xiamen University

استان Guangdong

Guangdong University of Foreign Studies
Guangzhou University
Harbin Institute of Technology Shenzhen Graduate School
Jinan University
Shenzhen University صرفاً تا مقطع کارشناسی
South China University of Technology

استان Heilongjiang

Harbin Institute of Technology
Harbin Engineering University
Heilongjiang University

استان Hubei

China University of Geosciences
Huazhong University of Science and Technology
Huazhong Normal University (former Central China Normal University)
Central China Agricultural University, Huazhong
Wuhan University
Wuhan University of Technology

استان Jiangsu

Nanjing Forestry University
Nanjing Agricultural University
Nanjing Normal University
Nanjing Southeast University
Nanjing University of Science and Technology
Nanjing University of Astronautics and Aeronautics (NUAA) صرفاً در رشته هاي هوا و فضا
Hohai University
University of Electronic Science and Technology of China (Hefei)

استان Jilin

Jilin University

استان Liaoning

Dalian University of Technology

استان Shaanxi

North Western Polytechnic University –China
Xi'an Jiaotong University

استان Shanghai

East China University of Science and Technology
East China Normal University
Donghua University
Tongji University
University of Shanghai for Science and Technology (USST)
Shanghai University

استان Shandong

China University of Petroleum – Shandong
Ocean University of china
Shandong University

استان Sichuan

Sichuan University

استان Tianjin

Nankai University
Tianjin University