درخواست های ویزا از طریق بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه در تهران انجام می گیرد. به هنگام تحویل پرونده باید از کامل بودن مدارک و مستندات مورد نیاز اطمینان حاصل کرد. پس از گرفتن وقت قرار ملاقات برای ویزای دانشجویی در سفارت فرانسه مدارکی که از متقاضی درخواست می شود:

  • 4 فرم تکمیل شده و امضا شده ویزای بلند مدت
  • CV متقاضی
  • 5 قطعه عکس جدید متقاضی و بدون روتوش
  • کپی اخرین مدرک تحصیلی به همراه ترجمه فرانسه
  • کپی تائید شده ترجمه شناسنامه و کپی اصل فارسی
  • کپی گواهی ثبت نام در یک دانشگاه یا موسسه عالی فرانسوی همراه با مهر تائید دولت
  • کپی 5 صفحه اول گذرنامه
  • مستندات مالی دال بر استطاعت مالی دانشجو یا خود دانشجو در حین تحصیل در فرانسه
  • یک حساب بانکی فرانسوی به نام دانشجو با اعتبار معادل 6000 €