با بیش از ۱۷۰۰۰۰ دانشجوی غیر فرانسوی، فرانسه یکی از اولین کشورهای میزبان دانشجوی خارجی دراروپا است. درفرانسه، هیچ تفاوتی میان دانشجویان فرانسوی و خارجي اعمال نمی شود. انتظارات، امکانات ومدارک اعطا شده تفاوتی ندارند. از چندین سال پیش گشایش بین المللی درهای دانشگاههای فرانسه یکی از محورهای اساسی سیاست آموزش عالی درفرانسه است.آموزش عالی فرانسه با تنوع بسیاری از نظر دوره های آموزشی ممکن برجسته می گردد. دوره های بلند مدت یا کوتاه مدت ، عمومی یا کاربردی ، حرفه ای یا پژوهشی تحصیل در دانشگاه یا درمدارس عالی ، هر یک از این دوره ها دارای ویژگیهای خاص خود است (پذیرش ، طول دوره ، چگونگی آموزش ) که پاسخگوبه اهداف وانتظارات متفاوت است وبه همگان امکان می دهد مدرکی رسمی را دریافت کنند. اگر برخی رشته ها تنها در دانشگاهها ارائه می شوند( مانند حقوق ، پزشکی ، علوم انسانی ) رشته های مهندسی ، مدیریت ، هنر را می توان در دانشگاهها یا درمدارس عالي و…. ادامه داد.

رشته تحصیلی

تنوع شاخه های تحصیلی فرانسه به دانشجوی خارجی امکان فرصت استفاده از آموزش متناسب با تحصیلات ونیاز هایش را می دهد. کیفیت وسطح بسیار عالی آموزش دانشگاهی تنها مختص پاریس نیست .درسراسر کشور فرانسه مؤسسه های آموزش عالی ، نظیر دانشگاهها ونیز مدارس مدیریت ومدارس عالی مهندسی سطح اول ، با کیفیت بسیار بالا ودرتمامی زمینه ها وجود دارند. انتظارات وشرایط مربوط به کیفیت آموزشی حاکم بر تمامی دانشگاهها ی فرانسوی است واین انتظارات سطح علمی وتربیتی دوره های آموزشی راتضمین می نمایند.نشانه قدمت سنت دانشگاهی فرانسوی این است که اولین دانشگاه اروپایی درفرانسه و درپاریس در قرن داوزدهم بنیان گذاشته شده است. درحال حاضر، تعداد دانشگاههای دولتی فرانسه ۹۰ عدد است که در بیش از پانصد محل در سراسر کشور پراکنده اند متشکل از حدود هزار واحد آموزشی وپژوهشی هستند.دانشگاهها مؤسسات آموزشی دولتی دارای خصیصه علمی فرهنگی وحرفه ای هستند. با این که دانشگاهها دارای استقلال وخود مختاری (خود گردانی) اداری مالی ، آموزشی وعلمی هستند، مدارک اعطا شده به دانش آموختگان در صورتی که مدارک ملی باشند، ازهر دانشگاهی که اخذ شوند ، دارای ارزش واحد هستند. دانشگاهها پذیرا ی بیش از ۱۵۰۰۰۰۰ دانشجو هستند که حدود ۷۴% تعداد دانشجو یان شاغل به تحصیل در سطوح آموزش عالی را می شود. در این میان ده درصد انان خارجی از تمامي ملیتها هستند.

دانشگاه ها

دانشگاهها تمامی رشته ها شامل علوم وفناوری ، ادبیات ، زبانهای خارجی هنر ، علوم انسانی وعلوم اجتماعی ، حقوق ، مدیریت بهداشت ، ورزش را دارا هستند وآموزش را درتمامی سطوح از مدارک دوره های دوساله دانشگاهی ( فوق دیپلم ) تا پایان دوره دکترا ارائه می نمایند.دوره های آموشی دانشگاههای در سه سیکل پیاپی سازمان گرفته اند که در پایان آنها مدارک ملی در سه درجه اعطا می گردد :لیسانس ( سه سال) ، مستر ( Master ) دوسال ودکترا سه سال . چند رشته ای بودن دانشگاهها که ویژگی اصلی آنهاست ، آموزش وپژوهش دانشگاهی متناسب با تحولات علمی وفناوری را تضمین می نمایند. تمامی رشته های تحصیلی از این تطابق بهره می جویند ومدارک ودوره های بسیار تخصصی را با هدف مضاعف (آموزش نظری وکاربردهای عملی ) ارائه می نمایند.رشته ها که در دوره آموزشی سیکل اول در گروههای مربوط به زمینه های دانشگاهی مجتمع شده اند، در طول دوسیکل بعدی تحصیلات دانشگاهی تخصصی تر می شوند تخصص وتعداد مدارک عمومی یا حرفه ای با درجه مستر نشانگر این مدعا است.